Copyright © 2015 SIMETRYA HOME S.L. Tots els drets reservats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

La Web i els seus continguts, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, inclosos

els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els

noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos

industrials i qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i

comercial (i) són propietat i titularitat de SIMETRYA o de tercers titulars dels

mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la Web i (ii) estan

protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i

industrial.

 

En cap cas s'entendrà que SIMETRYA concedeix llicència alguna o renuncia,

transmet, cedeix total o parcialment els drets esmentats, així com tampoc es

confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració,

transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública

sobre aquests continguts, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de

SIMETRYA o dels titulars corresponents.


L’Usuari/Usuària només pot utilitzar la Web i els seus continguts per al seu ús

personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà que

l’Usuari/Usuària obtingui la prèvia autorització expressa i per escrit de

SIMETRYA.