CONDICIONS GENERALS DE VENDA A LA WEB DE SIMETRYA HOME, S.L


1. OBJECTE

Les presents Condicions Generals tenen com a objecte regular la relació entre SIMETRYA HOME (d'ara endavant SIMETRYA) i Vostè (en endavant el Client), relativa a la comercialització de compra i venda de material tèxtil i els seus accessoris.

Els productes de SIMETRYA estaran únicament disponibles en el territori d'Espanya (Península i Balears). Per a totes aquelles comandes a Canàries, Ceuta, Melilla o fora d'Espanya, Vostè podrà contactar amb SIMETRYA perquè gestioni la compra personalment.

2. ACCEPTACIÓ FORMALITZACIÓ I VALIDESA

Les presents condicions generals de venda no constitueixen una oferta de venda, sinó una mera invitació per a la realització de negocis. En aquest sentit l’informem que no hi haurà cap contracte entre Vostè i SIMETRYA en relació amb cap producte fins que Vostè no hagi demanat la compra d’un producte i SIMETRYA l’hagi acceptat. En cas que Vostè hagués realitzat la comanda i SIMETRYA hagués fet al càrrec al seu compte, si la seva oferta finalment no és acceptada per SIMETRYA, li serà reintegrat en el seu compte la totalitat de l’import.

Per a encarregar una comanda, Vostè haurà de seguir el procediment de compra en línia que es detalla en aquesta web. Totes les comandes estan subjectes a la confirmació i acceptació per part de SIMETRYA. En aquest sentit, la formalització del contracte per a la compra s’entendrà realitzada quan SIMETRYA li hagi enviat la confirmació i acceptació de la comanda.

Des del moment de l’acceptació de la comanda per part de SIMETRYA, Vostè adquirirà la condició de Client derivada de la prestació de serveis que es descriuen en aquestes Condicions Generals. Qualsevol servei de petició d’oferta amb posterioritat per Vostè ha de ser objecte d’una nova contractació.

3. PREUS I FORMA DE PAGAMENT

Preus i despeses d’enviament.

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en la pàgina web de SIMETRYA el dia de la comanda incloent tots ells l’IVA corresponent. (l’Impost sobre el Valor Afegit)

Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l’oferta actual.

Els preus podran variar en qualsevol moment, sense afectar les comandes que ja hagin estat realitzats i acceptats per SIMETRYA.

Les despeses d’enviament corresponents a les compres realitzades i acceptades per SIMETRYA seran les següents:

  • Fins 69,00 € de compra suposarà una despesa d’enviament de 10,16 €.
  • Superiors a l’import 70,00 € de compra les despeses d’enviament seran gratuïtes.

Els preus indicats com a despeses d’enviament, s’aplicaran per a tots aquells enviaments dins del territori espanyol a excepció de les Illes Canàries, Ceuta, Melilla o territoris fora d’Espanya. Per altres destinacions SIMETRYA definirà i comunicarà al Client les despeses d’enviament corresponents.

Forma de pagament.

El pagament de les compres es realitzarà mitjançant targeta de crèdit Visa, Mastercard y Amex.

Així mateix, SIMATRYA també acceptarà el pagament mitjançant transferència bancària al següent número de compte:

IBAN:  ES67 2100 3385 30 2200135232 de la Caixa  BIC :  CAIXESBBXXX

o al número de compte:

IBAN:  ES32 0081 0101 31 0001243228 del Banc Sabadell.  BIC. BSABESBB

Si el pagament s’efectua mitjançant targeta de crèdit, l’import de la comanda quedarà bloquejat i no s’efectuarà el càrrec fins que la comanda no hagi estat enviat.

En cas de requerir factura, podrà marcar l’opció “empresa” durant el procés de tramitació de la comanda. Així mateix, haurà d’omplir les dades fiscals de l’empresa perquè es procedeixi a l’enviament de la factura.

4. LLIURAMENT

El lliurament dels seus productes es realitzarà mitjançant una empresa de transports contractada per SIMETRYA.

Quan la seva comanda surt del magatzem, se li envia un correu electrònic informant-li que l’enviament ja està en trànsit. En aquest moment el transportista es posarà en contacte amb Vostè per procedir al lliurament del producte demanat al domicili que hagi indicat.

El termini  de lliurament serà de 3 a 4 dies laborals a comptar de la data de la seva confirmaciò de pagament. El producte es lliurarà en el domicili que heu indicat, realitzant els enviaments de dilluns a divendres no festius.

Les comandes amb productes que necessiten confecció, com els Sacs Nòrdics, comprats entre juliol i agost de 2017 poden tenir demores amb els lliuraments a causa del període de vacances Espanyol. Disculpin les molèsties intentarem subministrar el més aviat possible.

Impossibilitat de lliurament.

En cas de resultar impossible la seva entrega, s'intentarà contactar amb Vostè per buscar un lloc segur i realitzar el lliurament, si SIMETRYA no pot trobar un lloc segur es retornarà la seva comanda al nostre magatzem.

S'ha de tenir en compte que l'emmagatzematge i nou enviament del producte pot tenir un cost addicional.

Si No rebés la comanda en el termini indicat pot posar-se en contacte amb SIMETRYA a través del telèfon 93 6222467 o per mitjà d’enviament de correu electrònic a l'adreça info@simetrya.es.

5. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Si el producte no té un defecte de fabricació:

Vostè disposa d'un termini de 15 dies des de la data de la seva recepció per tornar el producte.

Perquè es realitzi amb èxit la devolució s'ha de complir el següent:

  • No ha d’haver estat usat.
  • Omplir el full de devolució que podeu trobar al revers de l'albarà de lliurament.
  • Mantenir l'embolcall original, les instruccions, l'albarà de compra i tota aquella documentació que l'acompanyi. El producte ha d'estar en les mateixes condicions en què va ser rebut.
  • No s'acceptaran devolucions de productes personalitzats o fets a mida.

SIMETRYA contactarà amb Vostè per fixar dia i hora en què se li recollirà el paquet.

Les despeses del transportista seran a càrrec de Vostè.


SIMETRYA examinarà l'article i li comunicarà si té dret o no a la devolució. En cas que

procedeixi a la devolució del producte. SIMETRYA no repercutirà cap tipus de despesa addicional que no siguin les despeses pròpies de l'enviament de devolució de l'article. SIMETRYA retornarà els diners mitjançant la mateixa forma de pagament que es va utilitzar, així mateix informarà prèviament al client de l'import que li serà retornat.


Si el producte és defectuós o erroni:

SIMETRYA garanteix la qualitat dels seus productes i del servei, però si per error rep un producte que no ha demanat o aquest es troba en un estat defectuós, pot contactar amb nosaltres al telèfon 93 6222464 o enviant un correu electrònic a la següent adreça: devoluciones@simetrya.es. El Client haurà de seguir els passos indicats en l'apartat anterior.

SIMETRYA contactarà amb Vostè per fixar dia i hora en què se li recollirà el paquet.

SIMETRYA procedirà a examinar detingudament el producte tornat i li comunicarà al Client per correu electrònic dins el termini de 10 dies, si procedeix a la devolució o substitució d'aquest. En cas de devolució, la quantitat pagada li serà reemborsada íntegrament, incloses les despeses i el cost en què s'hagi incorregut per tornar-lo. L'import es retornarà mitjançant el mateix suport que va utilitzar el Client per pagar la compra en el termini màxim de 30 dies.

6. CANVIS CANCEL·LACIONS

Si Vostè necessita canviar o cancel·lar la seva comanda, pot fer-ho trucant immediatament al telèfon 93 6222467 o enviant un correu electrònic a devoluciones@simetrya.es. Si la comanda ja està en trànsit i fora del nostre magatzem no serà possible realitzar canvis o cancel·lacions i SIMETRYA l'enviarà tal com ho va demanar.

7. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABLE DE SIMETRYA

A títol enunciatiu però no limitatiu, SIMETRYA no assumirà cap responsabilitat derivada de:

Actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a SIMETRYA mitjançant acord contractual.

De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos en aquest lloc web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús d'Internet amb l'objecte d'evitar (i) l'accés a materials o continguts no aptes per menors, així com (ii) l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

De les comunicacions o diàlegs en el transcurs de les comunicacions al bloc de SIMETRYA i comunitats virtuals que s'organitzin a través de o entorn a la web i / o webs d'enllaç. Tampoc  respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que pateixin els usuaris particulars i / o col·lectius a conseqüència d'aquestes comunicacions i / o diàlegs.

Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

SIMETRYA no serà responsable en cap cas quan es produeixin errors o retards en els enviaments dels seus productes per causes alienes a la seva voluntat. En tot cas, SIMETRYA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i oferir tot el suport necessari als Clients per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

8. RESPONSABILITAT DEL CLIENT

El Client s'obliga a realitzar un ús lícit dels serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en emplenar els formularis de contractació, evitant la causació de perjudicis a SIMETRYA per la incorrecció d'aquests.

L’ incompliment de qualsevol d'aquestes Condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels serveis per part de SIMETRYA sense necessitat de preavís al Client i sense que això doni dret a cap indemnització.

9. GARANTIA DELS PRODUCTES DE SIMETRYA

SIMETRYA garanteix que els productes que es troben a la venda a través de la pàgina web www.simetrya.es ofereixen la màxima qualitat.

En cas de producte defectuós. SIMETRYA haurà de procedir segons correspongui, a la

reparacio, substitució, rebaixa del preu o resulució del contracte, gestions que seran gratuites

per al client.

S'entén que els articles lliurats al client són conformes amb el contracte sempre que compleixin

tots els requisits que s'expressen a continuació.

a) S'ajusten a la descripció realitzada per SIMETRYA i tinguin les qualitats del producte.

b) Siguin aptes per els usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.

c) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el consumidor

i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.


La garantia no inclou les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, ni pel desgast pel seu ús normal. Queden exclosos de la garantia dels productes modificats o alterats pel client o un tercer aliè a l'equip professional de SIMETRYA.

 

Per fer ús de la garantia, és imprescindible la conservació del justificant o albarà de compra de SIMETRYA.

 

El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifesten en un termini de dos anys desdel lliurament.

 

El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dosmesos des que va tenir coneixement d'ella. Tenint en compte que comercialitzem productes denaturalesa no duradora aquest terminis de garanties legals sáplicaran tenint en compte aquetsqüestió.

 

10. DADES PERSONALS I COMUNICACIONS COMERCIALS

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que la formalització de qualsevol formulari existent tant en suport físic com en el lloc web www.simetrya.es o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies:

1º.- Seran tractats amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers titularitat de SIMETRYA HOME S.L, C/ Aribau, 168, 08036 Barcelona (Barcelona), per a la seva gestió i donar resposta als mateixos, així com, per a la gestió comercial que vinculi SIMETRYA amb el Client, i l'enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzi SIMETRYA, per al lliurament de compres, i la informació sobre les ofertes que creem que siguin d'interès per al client sempre que aquest no hagi manifestat expressament la seva negativa.

2º.- Implica l'acceptació de la política de privacitat (reflectida en el mateix lloc web www.simetrya.es), així com l'autorització a SIMETRYA perquè tracti les dades personals que li faciliti.

SIMETRYA presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per la persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, SIMETRYA ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Clients i, a més, ha implantat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

El Client pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i revocació del consentiment prestat, mitjançant comunicació escrita dirigida a SIMETRYA HOME SL, situada al c/ Aribau, 168, 08036 Barcelona, així com enviant un correu electrònic a l'adreça: simetrya@simetrya.es, o bé trucant al número de telèfon: 93 6.222.467.

11. EXTINCIÓ

 

SIMETRYA podrà resoldre el contracte per incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals.

 

12. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les marques, logos, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts en la pàgina web de SIMETRYA corresponen en exclusiva a SIMETRYA llevat que en les mateixes s'indiqui titularitat distinta. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes marques, logos, etc.. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de SIMETRYA o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l'exercici de totes les accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l'exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual el Client pot accedir a través d'aquesta pàgina web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'altra índole. SIMETRYA no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d'aquests drets que pugui cometre com a usuari.

13 .- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquetes Condicions Generals es regeixen per la Llei espayola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resoluciò dels conflictes i amb renúncia a quansevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Aixi mateix, com a entitat adherida  a CONFIANZA ONLINEi en els termes del seu Codi Étic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es), encarnat en el jurat de la Publicitat i en la Junta Arbitral Nacional de Consum.