AVÍS LEGAL


Aquesta pàgina Web és propietat de SIMETRYA HOME S.L ( En endavant

“SIMETRYA”), amb domicili a Barcelona, Carrer Aribau nº168, 1.1ª prevista de

NIF número B-65435547. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom

42180, Foli 96, Full número B-402978.

 

La prestació de serveis de la pàgina web i dels altres serveis tenen en principi

una duració indefinida. No obstant, SIMETRYA està autoritzada per donar per

acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment.

 

A través d’aquest AVIS LEGAL es pretén regular l’ús i l’accés, i en general, la

relació entre aquesta pàgina web (en endavant “WEB”), accessible a través

de l’adreça www.simetrya.es, i els usuaris de la mateixa. (En endavant

“USUARIS”).

 

 

Condicions d'ús y acceptació


L'accés i ús de la pàgina web www.simetria.es, titularitat de la mercantil

SIMETRYA HOME S.L., atorga la condició d'Usuari/Usuària al/ a la visitant de

la Web i implica la total acceptació, sense reserves per part de l’

Usuari/Usuària de les presents condicions d'ús.

 

SIMETRYA pot oferir a través de la Web, serveis o productes que poden estar

sotmesos a unes condiciones particulars pròpies que, segons els casos,

substitueixen, completen y/o modifiquen les presents condicions establertes a

l’AVÍS LEGAL, i sobre les que s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.


Limitacions de la responsabilitat y Obligacions dels/de les

usuaris/usuàries


Amb caràcter general els/les Usuaris/Usuàries hauran d'obrar sempre

conforme a la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la

diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar la Web de qualsevol forma que

pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la Web, els béns

o drets de SIMETRYA, els seus col·laboradors, la resta d'usuaris/usuàries o,

en general, de qualsevol tercer.

 


Concretament, i sense que això impliqui restricció alguna a l'apartat anterior,

durant l'ús de la Web, l’Usuari/Usuària està obligat/a a:

 


a) Facilitar informació veraç respecte a les dades que li poguessin ser

sol·licitades a la Web.


b) No introduir, emmagatzemar o difondre a o des de la Web, qualsevol

informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador,

xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe,

ideologia, religió o que, de qualsevol forma, atempti contra la moral, l'ordre

públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la

imatge de tercers i en general la normativa vigent.

 

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web cap programa,

dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui

susceptible de causar danys a la Web, en qualsevol dels serveis, o en

qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de SIMETRYA, de qualsevol altre/a

Usuari/Usuària, dels col·laboradors de SIMETRYA o, en general, de qualsevol

tercer.

 


d) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de la

Web, i no utilitzar els continguts i la informació d’aquesta última per remetre

publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o

emmagatzemar dades personals de tercers.

 


e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la

utilització de la Web o de qualsevol dels serveis d’aquesta última.

 


f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús propi, inutilitzar o danyar les

dades, informacions, programes o documents electrònics de SIMETRYA, dels

seus col·laboradors o tercers.

 


g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web qualsevol

contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets

empresarials de tercers, ni en general cap contingut sobre el qual no ostentés,

de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

 

 

Enllaços a webs de tercers


Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços amb finalitats

comercials a pàgines web alienes a SIMETRYA, que permetin l'accés a la

Web, sense el consentiment previ de SIMETRYA. En cap cas l'existència

d’hiperenllaços en llocs web aliens a la Web implicarà l'existència de relacions

comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi

l’hiperenllaç, ni l'acceptació per part de SIMETRYA dels seus continguts o serveis.

 


En qualsevol cas, SIMETRYA no es responsabilitza de l'ús o el contingut de

webs de tercers que puguin enllaçar amb la Web.

 

Contacte amb SIMETRYA

 

Per a qualsevol pregunta o incidència amb l'ús de la Web, pot contactar amb

SIMETRYA:

 

  • Al telèfon (+34) 93 622 24 67 de dilluns a dijous, de 9.00-13.00h i de 15.00-17.30h i els divendres de 9 a 14.00h (a excepció dels dies festius).
  • Per e-mail, enviant un correu a simetrya@simetrya.es.

 

 

Política de privacitat de dades


En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció

de Dades de Caràcter Personal, s'informa al/a la Usuari/Usuària el fet que les

dades personals que aquest/a pogués proporcionar a la Web, s'incorporaran a

fitxers propietat de SIMETRYA, amb finalitats de gestió de clients i finalitats de

publicitat i prospecció comercial, inclòs l'enviament (via postal, e-mail o altres

mitjans electrònics) de comunicacions comercials sobre els seus serveis,

novetats i notícies de SIMETRYA.

L’Usuari/Usuària garanteix la veracitat i exactitud de les dades personals

facilitades a SIMETRYA.

L’Usuari/a pot exercir el seu dret a accedir, rectificar o objectar l'ús de les

seves dades personals, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica

15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal

(LOPD) dirigint la seva sol·licitud per mitjà de correu electrònic a l’adreça

simetrya@simetrya.es o per escrit al Carrer Aribau Nº 168 1º1ª 08036 de

Barcelona. La informació que els usuaris faciliten a SIMETRYA ha de ser

veraç, comprometent-se a mantenir-la actualitzada i responent dels perjudicis

que li puguin causar com a conseqüència de la informació falsa o inexacte

que hagin facilitat. SIMETRYA es compromet a mantenir en secret les dades

de caràcter personal facilitades pels usuaris, pel que no cedirà ni facilitarà

aquestes dades a excepció que hagin estat requerides legalment.

 

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent


Les condicions d'ús de la Web es sotmeten a la legislació espanyola. Les

controvèrsies que poguessin sorgir en relació amb les mateixes, es resoldran

davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, els quals

tindran competència exclusiva i excloent enfront de qualsevol altre fur. Això

serà sense perjudici de la competència dels Jutjats i Tribunals del domicili

del/de la consumidor/a, en el cas que l’Usuari/Usuària tingui la condició de

consumidor/a i Usuari/Usuària segons allò establert a la Llei 1/2007, per la

qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels

Consumidors i Usuaris, així com altres lleis complementàries o la normativa

vigent que la substitueixi a cada moment.